اندیشه و سیره سیاسی امام رضا علیه السلام
64 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اندیشه، حیات فکری و سیاسی هر فرد، نشانگر شخصیت علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و درک درست وی از ساختار جامعه است. به عبارت دیگر، چگونگی حیات انسان، مرهون اندیشه و رفتار اوست. بنابراین شناسایی اندیشۀ سیاسی، نمایان‏گر باورها و نقش آفرینی افراد در تعیین رفتار سیاسی آنان است. اهمیت این موضوع، زمانی دوچندان است که یک شخص با توجه به جایگاه علمی، معنوی و اجتماعی، و جریان های فکری و سیاسی عصر خویش، در تلاش است که اندیشه و رفتاری را با درک درست از شرایط، انتخاب و به تعالی و توسعه آن نظام بپردازد. اکنون باتوجه به اهمیت موضوع، ضرورت دارد تا زندگی فکری، سیاسی و اندیشه و رفتارهای امام رضا در عصر خویش در مقابل رفتارهای سیاسی بنی¬عباس و قیامهای علویان، که منجر به برون رفت شیعه از فضای تقیه گردید، روشن شود. در این تلاش، ابتدا با وضعیت سیاسی و عقیدتی عصر وی آشنا و با روش کتابخانه‏ای، در مراجعه به متون دینی، تحلیلی از اندیشه و رفتار سیاسی امام رضا را به دست ‏آوریم.